Školení a zkoušky adeptů rybářšké stráže

Vážené rybářky, vážení rybáři,

Pozvánka na kolení a zkouky adeptů rybáské stráe

Náš Poboný spolek Moravského rybáského svazu, Zlín, t. T. Bati 1276, 760 01 Zlín, IO 00547956, je dritelem akreditace Ministerstva zemdlství k provádní zkouek rybáské stráe - pověření MZE . j: 66429/2020-MZE- 16232 ze dne 14. 12. 2020. Ministerstvo zemdlství jmenovalo zkuební komisi, jejíž pedsedou je RNDr. Michal Javora

Dne 19. 11. 2022, probhne v budově Krajského úadu ve Zlíně (21. budova – Baťův mrakodrap) v zasedací místnosti v 16. pate závrené kolení a zkouky novch adeptů rybáské stráe.

1 tden pedtím, 12. 11. 2022, probhnou v budově Krajského úadu ve Zlíně (21. budova – Baťův mrakodrap) v zasedací místnosti v 16. pate v době od 9:00 do 12:00 pípravné semináe, vnované problematice vkonu funkce rybáské stráe – není povinné (pouze pro zájemce). Tyto semináe jsou bezplatné a není poteba se na ně zvlášť pihlaovat - pouze vyplte ve formulái zda se dostavíte i nikoliv. 

Zájemci se můžou pihlásit ZDE kde uvedou: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXbKsaB53mA3vnsjJuzBgamy7jDPfS811ddnn7Z-FITA7ow/viewform?usp=sf_link

 • Jméno a píjmení

 • Datum narození

 • Místo narození

 • Trvalé bydlit

 • Poboný spolek MRS

 • Zúastním se semináe

  Poplatek za kolení a zkouku je stanoven na 2 750,- K.

  Platbu lze uskutenit bankovním pevodem úet - 1400210319/ 0800 (variabilní symbol rodné íslo uchazee bez lomítka – nap. 780306, do zprávy pro píjemce uvete své jméno a píjmení, MO a kolení RS – nap. Jií Hubík PS Kunovice, kolení RS) nebo

  v hotovosti v den kolení a zkouek.

  Upozornní: Osvdení úastník neobdrí, dokud neprovede platbu! kolení a pípravné semináe povedou:

 • Vojtch Baátek (len RS a hospodář MRS PS Zlín)

 • JUDr. Jolana Hulínová (právnika Krajského úadu Zlín, OPaZ)

Vyizuje:Mgr. Marcel Kresta, jednatel

• nkterý lenů profesionální rybáské stráe MRS

19. 11. 2022 pak probhnou od 8:00 samotné zkouky adeptů rybáské stráe. Zkuební test bude sloen ze dvou ástí:

První ást prověřuje znalost poznávání ryb. Kadý zkouející obdrí 10 obrázků ryb a nesmí se ani jednou splést. Pokud udlá chybu, nebude piputn k dalí zkouce. (Chybu nesmí udlat ani v rodovém ani druhovém názvu ryby)

Druhá ást obsahuje znalost právních pedpis. Skládá se ze tí oblastí.

 • zákon o rybáství a související pedpisy

 • vodním zákon, zákon o ochraně pírody, ochraně zvíat proti trání a veterinární péi

 • trestní zákon a zákon o pestupcích

  Je vhodné, aby uchazei pijeli na kolení již částeně pipraveni a na pípravnch semináích a kolení ve formě pednáek, si již nabyté vdomosti upevnili a utídili. Jako materiál pro pípravu doporuujeme publikace:

• Alexandr íma - Rybáská stráž (publikace obsahuje: zákon o rybáství, provádcí vyhláku, vybraná ustanovení trestního zákoníku a trestního ádu, vybraná ustanovení zákona o pestupcích, otázky ve formě testu pro zkouky rybáské stráe)

• Ryby (Nové aktualizované vydání obsahující 64 druhů ryb s popisem na samostatnch kartách)

Obě publikace lze zakoupit nejlépe v e-shopu RS - www.rybsvaz.cz – innost RS – Prodej vukovch a propaganích pedmtů – Odborné publikace nebo ZDE (https://www.rybsvaz.cz/index_old.php? page=npvpp%2Fnpvpp&lang=cz&fromIDS=&org_id=1&internetovy_obchod_menu_id=2&internetovy_obchod_s ubmenu_id=26&internetovy_obchod=nabidka&internetovy_obchod_cast=)

• HANEL,L., 1992: Poznáváme nae ryby. Zemdlské nakladatelství

Brázda,
Praha, 255 s.(nebo jiná obdobná publikace s vyobrazením na
ich rybích druh)

• Sbírka zákonů ČR: zákon 99/2004, vyhláka 197/2004 (ástka 32 a 65)
v platném zn
ní.
Online: 
www.zakonyprolidi.czwww.mvcr.cz/sbirka/index.html
• POUP,J., 2004: Právo v rybáské praxi. Kapesní píruka, Nakladatelství ORAC, Praha, 63 s.

• Platné bližší podmínky vkonu rybáského práva (BPVRP) na vodách pstruhovch a na vodách mimopstruhovch MRS, z.s.

Ten, kdo sloí úspěšně zkouky, obdrí osvdení o vykonané zkouce. Na základě tohoto osvdení ho může místní organizace MRS, které je lenem, navrhnout na funkci rybáské stráe. Ustanovení do funkce provádí obec s rozenou psobností, dle místa bydlitě uchazee. Bude k tomu potebovat jetě potvrzení od lékae, e je tuto funkci schopen vykonávat a vpis s trestního rejstíku.

Parkování je moné nap. na:

 • placeném krytém parkoviti Krajského úadu 49.2233844N, 17.6594947E

 • placeném parkoviti Krajského úadu 49.2225086N, 17.6572117E

 • placené parkovitě Vavrekova 49.2243461N, 17.6571975E (v sobotu 20,- Kč na celý den!)

 • neplaceném parkoviti pod Sportovní halou 49.2193072N, 17.6588322E

 • pípadně i jinde, dle vaich moností

  S pozdravem Petrv zdar
  Mgr. Marcel Kresta, jednatel MRS PS Zlín

  posta@mrszlin.cz

Tel.: 602 530 220

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás