Jak se stát rybářem?

Kontaktování pobočného spolku

Prvním krokem je zkontaktovat kterýkoli pobočný spolek Moravského, případně Českého rybářského svazu.

Rozhodnete-li se pro PS MRS ve Zlíně, najdete nás na II. Morýsově domě - tř. T. Bati 1276 (boční vchod z ulice Kvítková - od kolejí - zvonek vlevo od vchodových dveří). Každé pondělí odpoledne od 15:00 do 17:00 zde úřadujeme. Nejlepší a nejrychlejší je však kontakt přes email: posta@mrszlin.cz.

Nutnou podmínkou k provozování sportovního rybolovu je získání dvou dokladů:

 • státního rybářského lístku
 • povolenky k rybolovu

Úspěšné složení zkoušky

Ke získání státního rybářského lístku je zapotřebí složit zkoušku ze zákonů o rybářství. Na tuto zkoušku má možnost se každý uchazeč připravit individuelně v rámci samostudia. Potřebné materiály ke studiu jsou následující (nejdůležitější jsou vytištěny tučně):

Předpisy MRS

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových a pstruhových

Předpisy MRS

Stanovy MRS (jen orientačně)

Poznávání ryb

Atlas ryb (poznávání - zaměřir se zejmína na nejčastější druhy ryb - amur, bolen, candát ob., cejn velký, hlavatka, hrouzek ob., jelec tloušť + jesen + proudník, ježdík ob., kapr, karas ob. + stř., lipan, lín, losos, mník, okoun, ostroretka, ouklej, parma, perlín, plotice, podoustev, pstruh ob. + duh., siven, sumec, střevle, štika, tolstolobik, úhoř, vranka ob.

Anatomie a biologie ryb

Anatomie ryb (hlavně obrázky), biologie ryb
 

Samotné složení zkoušky

Termíny pro zkoušky k získání prvního rybářského lístku se vypisují dle počtu uchazečů - termín vždy zveřejňujeme v sekci Novinky na stránkách MRS PS Zlín.

Začátek bývá v 10:00 (pokud není stanoveno jinak), kdy proběhne po dobu cca 90 minut seminář, ve kterém si uchazeč ujasní a utřídí znalosti nabyté samostudiem a budou mu zodpovězeny případné dotazy. Poté - cca ve 11:30 proběhne samotná zkouška formou písemného testu.

Každý uchazeč se musí ke zkoušce přihlásit, a to nejlépe e-mailem - posta@mrszlin.cz nebo osobně na sekretariátu v úřední hodiny, případně telefonicky u jednatele, pokud možno alespoň 5 dní před termínem zkoušky.

Pokud se na zkoušku, na kterou je přihlášen, nebude moci z vážních důvodů dostavit, dá dopředu vědět nejlépe e-mailem, případně telefonicky jednateli PS. Cena za absolvování semináře a vykonání zkoušky byla stanovena v našem pobočném spolku na 1 000,- Kč - zaplatí před započetím semináře.

Po úspěšném absolvování zkoušky dostane uchazeč osvědčení a na zlínském magistrátu (příp. jiném městském úřadu - podle místa bydliště) mu na základě něj vystaví rybářský lístek. Cena rybářského lístku se pohybuje od 100 do 1 000 Kč (dle doby platnosti - od 1 roku po „NEURČITO“).

Jste-li držitelem státního rybářského lístku, můžete si zakoupit povolenku k rybolovu, a to:

 • na revíry MRS a ČRS jako člen
 • na revíry MRS a ČRS jako nečlen (bez členských příspěvků, ale cena povolenky je výrazně dražší, než pro člena)
 • na revíry soukromé (např. Výlanta, Mokřad,  Jestřabice, Skalička, Černá hora apod.) – toto povolenky si zakoupíte přímo u správců daných revírů, nikoli u nás!

Ceny povolenek k lovu na revíry MRS - viz: http://www.mrsbrno.cz/index.php/co-to-stoji

Přijetí do MRS

rybářZájemce o členství v MRS, konkrétně v PS Zlín, nejprve zašlete na e-mail posta@mrszlin.cz následující informace: Jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, e-mail, kontaktní telefon. Následně mu bude odeslán e-mail, kde mu bude sdělena částka, kterou má zaplatit, pokud možno bezhotovostně bankovním převodem. Variabilní symbol = Vaše rodné číslo (stačí první šestičíslí po lomítko). Do zprávy pro příjemce uveďte Vaš jmén a příjmení. Číslo bankovního účtu - viz rubrika "Kontakty". Osobně se pak dostaví na sekretariát v úřední hodiny, a to s platným státním rybářským lístkem a fotografií se svou aktuální podobou a požádá o přijetí do MRS. Pokud někdo žádá o převod z jiného PS MRS, přinese s sebou členský průkaz MRS s vylepenou členskou známkou za předešlý rok (tím pádem neplatí "zápisné" ve výši 1 000,- Kč)

Při vstupu do MRS zaplatí

 • jednorázový poplatek (tzv. „zápisné“) ve výši 1 000,-Kč (16 let a starší),
 • členský příspěvek na daný kalendářní rok
  • 1 300,- Kč (16 let a starší), bude-li si nárokovat vydání povolenky k lovu na daný kalendářní rok pro revíry MRS
  • 450,- Kč (16 let a starší), nebude-li si nárokovat vydání povolenky k lovu na daný kalendářní rok pro revíry MRS (tzv. „udržovací známka“)
  • 200,- Kč (mládež 8 – 15 let)
 • fond oprav a údržby majetku PS
  • 100,- Kč (16 let a starší)
  • 50,- Kč (mládež 8 – 15 let)

Zaplacením těchto poplatků se uchazeč stává členem MRS v PS Zlín a je mu vydán členský průkaz a vylepena členská známka pro daný kalendářní rok a může si zakoupit povolenku k lovu.

Důležitá poznámka: Věk se neposuzuje podle dne narození, nýbrž podle roku narození (tzn. za 16-letého je člen považován tehdy, dosáhne-li v daném roce věku 16 let, byť je to třeba až 31. 12.)

Děti, které chtějí získat státní rybářský lístek, jsou organizovány v rybářských kroužcích, pod vedením zkušených vedoucích a to jednak v DDM Astra (p. Beránek, Kutra, Dynka) nebo (dle zájmu) při ZŠ, zpravidla ve Fryštáku (p. Jaška), Slušovicích (p. Bašátek) nebo Vizovicích (p. Kostka), případně i jinde (dle zájmu), kde získávají znalosti postupně v průběhu roku. Děti se setkávají cca 1x za 2 týdny na cca 2 hodiny. Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku od 8 do 15 let. Začíná se na přelomu září a října (se začátkem školního roku) a vrcholí na přelomu března a dubna konáním zkoušek pro získání prvního rybářského lístku. Další postup je již stejný jako u dospělých, s tím rozdílem, že děti neplatí jednorázový vstupní poplatek do MRS (vstup je pro ně zdarma) a cena za zkoušku a vydání osvědčení je jen 300,- Kč.

 

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás